People

Researchers

Researchers

Research Professors

Hong, Sung Ju
sjhong@skku.edu
Sun, Linfeng
sunlinfeng87@gmail.com
Dhakal, Krishna Prasad
aerosoldhakal@gmail.com
Ji, Hyun Jin
hjin.ji@gmail.com
Park, Bum Su
bpark@skku.edu
Sinha, Shyam Kanta
shyamkanta3@gmail.com
Oh, Hye Min
poohmin8445@gmail.com
Lee, Dong Ki
dongkilee@postech.ac.kr
Zhao, Wei
zhaow80@skku.edu
Kim, Bong Ju
plant0011@gmail.com

Postdoctoral Research Fellows

Goo, Min Ye
mykoo@skku.edu
Park, Jeong Min
xzman007@naver.com
Dawange, Monali Ashok
dawangemonali@gmail.com
Fu, Liangwei
fulw@skku.edu
Choi, Geun Chang
nightsky.doob@gmail.com
Kim, Hyo Jung
hyojungkim@skku.edu
Akbar, Kamran
mohkamranakbar@gmail.com
Park, Joong Pill
pjp2128@skku.edu
Zhao, Mali
mali_zhao@hotmail.com
Zheng, Shoujun
szheng@skku.edu